Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Механика
Акроним ОГ2М
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Жељко Ђуришић
ас. Милета Жарковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима и концептима статике и опорности материјала.
Исход предмета Оспособљеност за коришћење статике и отпорности за прорачун једноставнијих конструкција. Коришћење стечених знања у другим предметима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Основне аксиоме. Равански систем сила. Тежиште. Аксијални и поларни момент инерције равних површина. Механичке особине материјала. Аксијални напон и деформација. Статички неодређени проблеми. Примена. Торзија. Критична и дозвољена сила. Контрола стабилности. Концентрација напона. Контактна напрезања. Термоеластични напон и деформације. Резервоари плина и течности под притиском.
Садржај практичне наставе Вежбе и домаћи задаци са практичним проблемима.
Литература
1D. Mikičić, Mehanika, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1999.
2T. Kibble, F. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 2004.
3специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, домаћи задаци, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0