Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрична мерења 2
Акроним ОГ2ЕМ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Милета Жарковић
доц. др Горан Добрић
доц. др Дарко Шошић
доц. др Јелисавета Крстивојевић
доц. др Александар Савић
ас. Томислав Рајић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са специфичним врстама мерења значајним за област електроенергетике.
Оспособљавање студената за обављање мерења магнетних величина и карактеристика магнетних материјала, мерење електричних величина у временском домену, мерење електричних величина у трофазним системима наизменичне струје високог напона.
Исход предмета Оспособљавање студената за мерења електричних величина у временском домену, мерења импулсних појава и мерења на изолационим и магнетним материјалима. Оспособљавање студената за мерења електричних величина у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Оспособљавање студената за мерења појединих утицаја електроенергетских компонената на околину.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Катодни и дигитални осцилоскоп. Мерења у временском домену. Мерни мостови naizmenične struje. Магнетна мерења, магнетно пољe, индукцијa и флукс. Мерење карактеристика магнетних материјала. Мерни трансформатори. Мерење напона, струје, снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје високог напона. Мерења на системима уземљења.
Садржај практичне наставе Самосталне вежбе у лабораторији са 10 до 12 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво, са израдом елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу.
Литература
1В. Бего, "Мерења у електротехници", Грапхис, Загреб, 2003.
2П. Дудуковић, М. Ђекић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, Чачак, 1997.
3И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, Београд, 1996.
4"Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 0 2
Методе извођења наставе Теоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су са по два студента у групи, раде се самостално, од избора опреме и повезивања мерне шеме до израде елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу. Ради се 10 до 12 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0