Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрична мерења 1
Акроним ОГ2ЕМ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Добрић
доц. др Жељко Ђуришић
ас. Милета Жарковић
проф. др Јован Микуловић
доц. др Зоран Стојановић
доц. др Јелисавета Крстивојевић
доц. др Дарко Шошић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама теорије електричних мерења и принципима рада електричних мерних инструмената. Упознавање студената са методама мерења основних параметара и величина у колима једносмерне и наизменичне струје.
Исход предмета Оспособљеност студената за обављање основних мерења електричних параметара и величина у колима једносмерне струје и једнофазним и трофазним колима наизменичне струје ниског напона.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Значај. Системи јединица. Методе и тачност. Мерни инструменти. Мерења у колима једносмене струје - напон, струја, снага, отпор. Мерења у колима наизменичне струје - напон, струја, фреквенција, индуктивност и капацитивност . Мерење снаге и енергије у једнофазном и трофазном систему ниског напона - активна, реактивна и привидна снага, фактор снаге, активна и реактивна енергија.
Садржај практичне наставе Самосталне вежбе у лабораторији са 12 до 15 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво, са израдом елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу.
Литература
1В. Бего, "Мерења у електротехници", Грапхис, Загреб,2003.
2П. Дудуковић, М. Ђекић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, Чачак, 1997.
3И. Багарић, "Метрологија електричних величина - Мерења и мерни инструменти", Наука, Београд, 1996.
4"Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 0 3
Методе извођења наставе Теоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су са по два студента у групи, раде се самостално, од избора опреме и повезивања мерне шеме до израде елабората о извршеним мерењима за сваку вежбу. Ради се 12 до 15 лабораторијских вежби које покривају цело теоријско градиво.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0