Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електричне машине
Акроним ОГ2ЕМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе) мс Драган Михић
ас. мс Никола Попов
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Основе електромеханичке конверзије. Разумевање принципа рада, конструкције и употребе ел. машина. Aнализа, динамички модел. Електромагнетско поље у зазору, и одређивање покретачког момента и снаге конверзије. Анализа стационарних стања, еквивалентна кола, разумевање механичких и експлоатационих карактеристика. Оспособљавање за анализу, моделовање, специфицирање и коришћење ЕМ. Напајање, управљање
Исход предмета Упознавање са принципима рада електричних машина, разумевање основних аспеката конструкције машина за једносмерну струју и машина за наизменичну струју, познавање заменских шема за стационарна стања, познавање основних механичких карактеристика појединих машина. Размевање токова снаге у моторном и генераторском раду. Стицање знања потребних за моделовање, специфицирање, напајање и управљање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти електромеханичке конверзије, нелинеарни медијум, изрази за енергију поља, коенергију, момент и снагу конверзије. Квази синусоидално расподељени намотај, сачиниоци. Флукс, електромоторна и магнетомоторна сила. Моделовање МЈСС, АМ, СМ. Двофазни еквивалент, Паркова трансформација. Једначине напонске равнотеже, рад у стационарном стању, заменске шеме и механичке карактеристике.
Садржај практичне наставе Елементи конструкције у принципи рада асихроних, синхроних и МЈСС. Конвенције у означавању и називне величине. Механичка комутација код машина за једносмерну струју (МЈСС). Машине за наизменичну струју и електронска комутација. Рад асинхроног мотора напајаног из извора варијабилне учестаности и напона. Избор асинхроног мотора за дату апликацију. Синхрони мотор са перманентном побудом.
Литература
1Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
2Милош Петровић, "Електричне машине и постројења"
3Electrical machines, Fitzgerald-Kingsly
4Theodor Wildie, "Electrical machines"
5Slobodan N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 предавања, 14 часова аудиторних вежби. 1 час показних лабораторијских вежби, аспекти конструкције машина демонстрацијом лаб. примерака ЕМ током предавања. 75 часова самосталног рада, од чега опционо 25 кроз семинаре и дискусије. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 25
Практична настава 5 Усмени испит 25
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 5