Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Елементи електронике
Акроним ОГ2ЕЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вујо Дрндаревић
доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Вујо Дрндаревић
доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
доц. др Горан Савић
мр Лазар Карбунар
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Разумевање принципа функционисања и упознавање са карактеристикама основних полупроводничких електронских компоненти. Упознавање са могућностима примене основних електронских компоненти. Упознавање студената са поступцима анализе и пројектовања основих аналогних и дигиталних електронских кола.
Исход предмета Оспособљавање студената да примењују основне моделе електронских компоненти у анализи и пројектовању једноставних аналогних и дигиталних електронских кола. Оспособљавање студената да анализирају или изаберу адекватно аналогно или дигитално електронско коло или електронски подсистем у складу са задатим спецификацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Полупроводници. PN спој. Диодe. Примена диода. Биполарни транзистори. Транзистори са ефектом поља. Једностепени појачавачи са биполарним и FET транзисторима. Операциони појачавачи. Основна кола са операционим појачавачима. Диференцијални појачавач. Струјни извори. Појачавачи снаге. Компаратори. Основна логичка кола. Основне комбинационе мреже. Бистабилна кола. Основне секвенцијалне мреже.
Садржај практичне наставе Решавање задатака везаних за примену основних електронских компоненти.
Лабораторијске вежбе: Рад са лабораторијском инструментацијом и опремом. Статичке карактеристике полупроводничких компоненти. Једностепени појачавач са биполарним транзистором. Примена диода и транзистора. Примена операционих појачавача. Логичка кола и бројачи.
Литература
1V. Drndarević, Elektronika, Beoград, 2005., V. Drndarević, Electronics, Belgrade, 2005.
2V. Drndarević, N. Jevtić: Elektronika - zbirka zadataka, Beograd, 2008., V. Drndarević, N. Jevtić: Electronics - Collection of Problems, Belgrade, 2008.
3S. Tešić, D. Vasiljević: Osnovi elektronike, Beograd, 1990., S. Tešić, D. Vasiljević: Basic Electronics, Belgrade, 1990.
4D. Živković, M. Popović: Impulsna i digitalna elektronika, Beograd, 1995., D. Živković, M. Popović: Pulse and Digital Electronics, Belgrade, 1995.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе Предавања се изводе у учионици на табли.
Рачунске вежбе се изводе на табли уз приказивање појединих електронских компоненти и склопова. Лабораторијске вежбе се изводе у лабораторији за електронику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0