Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетика
Акроним ОГ2Е
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Миодраг Тасић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Да уведе основе инжењерске електромагнетике сходно потребама савремених електроенергетских машина и погона и електроенергетских система.
Исход предмета Да обучи студента да може (1) да препозна, формулише и реши основне инжењерске електроенергетске проблеме који захтевају знања електромагнетике и (2) да разуме принципе рада типичних електроенергетских уређаја утемељених на принципима електромагнетике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Eлектростатичко, стационарно, споро- и брзо-променљиво електромагнетско поље. Максвелове једначине (интегрални и диференцијални облик, гранични услови) у временском и комплексном домену. Закаснели потенцијали. Поинтингова теорема. Простирање, одбијање и преламање равних електромагнетских таласа. Примена електромагнетике у електроенергетици.
Садржај практичне наставе Израда задатака на аудиторним вежбама.
Литература
1А. Р. Ђорђевић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2012., A. R. Đorđević, Electromagnetics, Academic Mind, Belgrade, 2012.
2Б. Нотарош, В. Петровић, М. Илић, А. Ђорђевић, Б. Колунџија, М. Драговић, Збирка испитних питања и задатака из електромагнетике, Академска мисао, Београд, 2008.
3Ј. Сурутка, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2006.
4Б. Д. Поповић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0