Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Диференцијалне једначине
Акроним ОГ2ДИФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ненад Цакић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Ненад Цакић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Ненад Цакић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета - Упознавање студената са основним концептима система обичних диференцијалних једначина, теорије стабилности, парцијалних диференцијалних једначина и Фоуриер-ов метод.
- Разумевање примене система линеарних диференцијалних једначина и парцијалних једначина у решавању практичних проблема.
- Оспособљавање студената за решавање практичних проблема помоћу теорије диференцијалних једначина
Исход предмета Студент је способан да примењује теорију диференцијалних једначина и теорију парцијалних једначина у проблемима из електротехнике
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Систем обичних диференцијалних једначина. Систем линеарних диференцијалних једначина. Систем линеарних једначина са константним коефицијентима. Парцијална једначина . Кошијево решење квази-линеарне једначине. Метод карактеристика.
Фуријеов је метод раздваја променљивих. Примена диференцијалних једначина у електротехници.
Садржај практичне наставе Студент проучава и утврђује знање са предавања решавајући задатке из система диференцијалних једначина као и парцијалних једначина
Литература
1Д.Ђошић, Математика 3, Академска мисао, Београд 2004., D.Đ. Tosic, Mathematics III, Academic Mind, Belgrade, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1 0.5
Методе извођења наставе Комбинација традиционалне наставе на табли, коришћење слајдова. 15 сати наставе + 15 сати вежби на табли + 7,5 сати консултација у вези са домаћим задацима, испит на крају наставе. Студенти би требало да проведу 42 сати у учењу и решавању вежбе самостално, 1,5 сати недељно током семестра и додатних 20 сати касније.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0