Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из Дигиталног управљања претварачима и погонима
Акроним ОГ-П9
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Драган Михић
ас. мс Никола Попов
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Дигитално управљање струјом, моментом и флуксом електричних погона. Управљање трофазним транзисторским инвертором, ширинска модулација. Регулатори струје. Мерење и реконструкција сигнала. Управљање моментом. Параметарска осетљивост, прилагођење.
Исход предмета Овладавање теоријом и имплементацијом дигиталног управљања струјом, моментом и флуксом. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за дигитално управљање. Пројектовање, имплементација, кодирања и евалуација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Један уводни час.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе на експерименталној поставци. Увид у основне елементе система, посматрање карактеристичних облика релевантних величина у току рада. Уношење програмабилних параметара, асистирано извођење експеримента.
Литература
1С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003.
2S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
3W. Leonhard, Control of Electrical Drives, Springer - Verlag 1999.
4Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997.
5М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Уводна предавања, израда пројекта, усмено испитивање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 10
Колоквијуми 30
Семинари 0