Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из Пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици
Акроним ОГ-П8
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима израде пројектне документације. Упознавање студената са областима и процесима у управљању пројектима. Оспособљавање студената за спровођење целокупне процедуре пројектовања електричног дела надземних водова, постројења и објеката.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: Израда концепта пројектне документације, управљање пројектима, способност спровођења процедуре пројектовања реалних електроенергетских објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Оснoвни концепти пројектовања. Аспекти формирања уговора. Формирање пројектног задатка. Општа документација. Моделовање и симулације. Избор одговарајућих софтверских алата за израду пројектне документације. Примена софтверских алата. Анализа пројекта применом програма MS Project. Пример конкретног електроенергетског објекта.
Садржај практичне наставе Комплетна израда пројекта електричног дела реалног електроенергетског објекта (надземни водови, постројења и објекти).
Литература
1Златан Стојковић, Јован Микуловић, Зоран Стојановић, Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006, стр.298., Zlatan Stojković, Jovan Mikulović and Zoran Stojanović : Workshop for software tools in power engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2006, p.303, (in Serbian).
2Zlatan Stojković : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009, str. 529., Zlatan Stojković : Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2009, p.529, (in Serbian).
3Златан Стојковић, Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици - Програмски алати, Монографија, 2. Издање, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2003, стр.301., Zlatan Stojković : Computer-aided design in power engineering – Software tools, the 2nd Edition, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2003, p.301, (in Serbian).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Предавања и израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0