Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из Релејне заштите
Акроним ОГ-П6
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Стојановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Релејнa заштитa
Циљ предмета Пројектовање заштитних система
Исход предмета Оспособљавање студената да пројектују заштитне система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе нема
Садржај практичне наставе нема
Литература
1M.Djuric i ostali '"Algoritmi za digitalne zaštite elektroenergetskog sistema", Beopres, Beograd, 2007.
2Zbirka tehničkih preporuka ED Srbije, Knjiga I, EPS, Beograd, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 35
Колоквијуми 0
Семинари 35