Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из Разводних постројења
Акроним ОГ-П5
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Стојановић
доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Разводна постројења
Циљ предмета Пројектовање постројења.
Исход предмета Оспособљавање студената да пројектују постројења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе нема
Садржај практичне наставе Консултације.
Литература
1Пројектна документација више реалних електроенергетских објеката средњег и високог напона
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти 60
Колоквијуми 0
Семинари 0