Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из Синхроних машина
Акроним ОГ-П4
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Богдан Брковић
ас. мс Милош Јечменица
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет синхроне машине у 6. семестру
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима функционисања синхроних машина.Разумевање рада кроз демонстрацију и практичне вежбе у Лабораторији. Оспособљавање студената за израчунавање свих потребних параметара машине и погонских карактеристикама кроз рачунске вежбе. Прорачун и пројектовање на конкретном примеру машине
Исход предмета По завршеном курсу студенти ће располагати са неопходним практичним знањима за рад у електропривреди и индустријским погонима са синхроним машинама
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пројектовање и прорачун појединих компоненти и склопа синхронe машине.
Садржај практичне наставе
Литература
11. Skripte u rukopisu (Dr Zoran Lazarević) 2. B. Mitraković – Sinhrone mašine 3. Ficdžerald - Kingsli - Electrical Machines 4. M. Petrović - Elektromehaničko pretvaranje energije
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Лабораторијске и практичне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0