Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројекат из Технике високог напона
Акроним ОГ-П10
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима заштите електроенергетских мрежа и система од пренапона. Упознавање студената са избором уређаја за заштиту и поступцима за координацију изолације електроенергетских мрежа и система. Принципи пројектовања опреме лабораторија за високи напон.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: пројектовање заштите електроенергетских мрежа и система од пренапона, пројектовање опреме лабораторија за високи напон.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Оснoвни концепти пројектовања заштите електроенергетских мрежа и система од пренапона. Оснoвни концепти пројектовања опреме лабораторија за високи напон. Примена програмских алата за прорачун пренапона (MATLAB, EMTP/ATP).
Садржај практичне наставе Израда пројекта заштите реалног електроенергетског објекта од пренапона. Израда пројекта опреме лабораторија за високи напон.
Литература
1Златан Стојковић, Јован Микуловић, Зоран Стојановић : Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006, стр. 298., Zlatan Stojković, Jovan Mikulović and Zoran Stojanović : Workshop for software tools in power engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2006, p.303, (in Serbian).
2Златан Стојковић : Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2009, стр. 529., Zlatan Stojković : Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2009, p.529, (in Serbian).
3A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004., A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Предавања и израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0