Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Телемедицина
Акроним ОФ4ТМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ирини Рељин
проф. др Предраг Маринковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Ирини Рељин
доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима телемедицине: прикупљања медицинских података о пацијенту са једне стране и њиховог слања на другу локацију ради испитивања, консултација и формирања дијагнозе.
Исход предмета Оспособљавање студената да препознају, конципирају и пројектују основне телемедицинске сервисе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни принципи телемедицине. Врсте сигнала у медицини. Карактеристике сигнала са различитих модалитета. Повезивање различитих уређаја у систем, PACS (Picture Archiving and Communication System). Стандарди (HL7 - Health Level 7 и DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine). Основни телемедицински сервиси и услуге.
Економски, законски и етички аспекти телемедицине
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које прате предавања и показне вежбе у медицинским установама.
Литература
1H.K.Huang, PACS and Imaging Informatics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011.
2Sajeesh Kumar, Bruce E. Dunn (Eds.), Telepathology, Springer, 2009.
3P. Spasić, I. Milosavljević, O. Jančić-Zguricas (editori), Telemedicina, dvojezična monografija (srpsko-engleska), Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, 2000
4Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002
5B.Zurich, Telemedicine and Teledermatology, Karger, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и показне вежбе у медицинским установама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 30
Семинари 0