Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примена ласера у медицини
Акроним ОФ4ПЛМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Арсоски
ас. Жељко Јанићијевић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознаје студенте са физичким законима везаним за рад квантих генератора и система. Примене и основе моделовања интеракције (хирургија, биостимулација, третмани,...), и принципи мерних техника (дијагностика), дозиметрија и заштита. Конструкција ласера за медицинске примене, комплексност проблематике.
Исход предмета Студенти се оспособљавају да самостално прерачунају параметре ласера у конкретној примени. Упознавање са мерним техникама, постојећим применама и развијају интуицију за потенцијалне дијагностичке примене. Стичу увид у сложеност биолошког ткива. Развијају свест о опасностима од зрачења и значају заштите.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физика ласера, режими рада, ефекти, типови. Интеракција ласерског зрачења са матеијалима неорганског и биолошког порекла. Конкретне примене ласера у хирургији, биостимулацији и дијагностици. Одабрана поглавља ласерске дозиметрије. Трендови даљих примена ласера.
Садржај практичне наставе Фотометрија. Поларизација. Модулација. Интеракција са биолошким ткивом. Принципи примена (конструкција практичних система). Прорачун и одабир режима рада и снаге зрачења ласера.
Литература
1М.Срећковић, П.Осмокровић, Љ. Константиновић, В.Арсоски, Изабране примене ласера у медицини. Интеракција ласера са биоматеријалом, Завод за физику техничких факултета, Београд, 2010., M. Sreckovic, P. Osmokrovic, Lj, Konstantinovic, V. Arsoski, Selected laser applications in medicine. Laser interaction with biomaterials, Zavod za fiziku tehnickih fakulteta, Belgrade, 2010.
2М.Срећковић, С.Остојић, С.Ристић, Ј.Илић, В.Арсоски, "Збирка задатака из квантне електронике, ласерске технике и сродних области и примена", Технички факултет, Чачак, 2007.
3М.Срећковић, "Збирка задатака и проблема из основа ласерске технике и примена", Научна књига, Београд, 1987.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања и 30 часова рачунских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30