Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Полупроводничке квантне наноструктуре
Акроним ОФ4ПКН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелена Радовановић
проф. др Милан Тадић
доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јелена Радовановић
проф. др Милан Тадић
доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са електронском структуром, оптичким и транспортним особинама најсавременијих дво-, једно-, и нулто-димензионалних наноструктура. Разумевање физичких појава у наноструктурним направама, анализа могућности квантно-механичког инжењеринга и примена наноструктура.
Исход предмета Оспособљеност студената да решавају конкретне проблеме у области физике нанострукура.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у наноструктуре. Методе одређивања зонске структуре (теорија ефективних маса, анвелопне таласне функције). Квантовање електронских и шупљинских стања у наноструктурама. Полупроводничке квантне јаме. Суперрешетке. Наножице. Квантне тачке. Оптичке особине; нелинеарни ефекти. Ексцитони. Фонони. Наноструктуре у магнетском пољу. Вишезонски k.p модели. Напрегнуте наноструктуре.
Садржај практичне наставе израда пројеката и рачунарске симулације
Литература
1"Полупровoдничке квантне микроструктуре", З. Иконић, В. Милановић, Универзитет у Београду, 1997., "Semiconductor quantum microstructures", Z. Ikonić, V. Milanović, University of Belgrade Press, 1997.
2"Полупроводничке наноструктуре - предавања", М. Тадић, 2009, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4pkn/materijali/pkn_II_2009.pdf, "Lectures on semiconductor nanostructures", M. Tadić, 2009, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4pkn/materijali/pkn_II_2009.pdf
3"The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction", J. H. Davies, Cambridge University Press, 1997.
4"Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", P. Harrison, Wiley, 2010.
5Одабрани радови из часописа (Physical Review, Applied Physics Letters, IEEE Journal of Quantum Electronics, итд.), Selected journal papers (Physical Review, Applied Physics Letters, IEEE Journal of Quantum Electronics, etc.)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања, пројекти, рачунарске симулације, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0