Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптоелектронске направе
Акроним ОФ4ОН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Увођење студената у основе функционисања полупроводничких оптоелектронских направа са тачке гледишта њихове физике и технологије. Упознавање с основним типовима полупроводничких оптоелектронских направа и детаљима њиховог функционисања, као и моделовања и симулације.
Исход предмета Студенти би требало да разумеју принцип рада полупроводничких оптоелектронских направа и буду способни да формирају основне математичко-физичке моделе који омогућавају симулацију рада ових направа. Повезивањем параметара дизајна са перформансама направе, а затим и са потребама система, студенти могу да спознају како дата направа функционише у реалним условима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Елементи радиометрије и фотометрије. Утицај светлости на полупроводнике. Теорија емисије и апсорпције светлости. Оптика танких филмова. Антирефлексни слојеви, Брагова огледала. Фотонски кристали. Механизми рекомбинације код ускозоналних полупроводника. Фотодетектори. Полупроводнички ласери.
Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
Литература
1J. Singh, "Semiconductor Optoelectronics", McGraw Hill, New York, 1995.
2З. Ђурић, "Оптоелектронске направе", ИХТМ, Београд, 1996., Z. Djurić, "Optoelectronic devices", IHTM, Beograd, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0