Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроелектронска кола
Акроним ОФ4МК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са фамилијама монолитних дигиталних и аналогних ИК на бази Si, GaAs, полупроводничких хетероструктура и полимера, као и ИК у хибридној техници. Изучавају начин њихове израде и перформансе. Уче како се врши, при пројектовању, оптимизација њихових карактеристика (брзина, снага, потрошња и сл.) избором технолошких и геометријских параметара као и технологијом и техником израде.
Исход предмета Студенти стичу потребан ниво знања о дигиталним интегрисаним колима, пројектовању, карактеристикама, оптимизацији, одабиру технолошких и геометријских параметара. Кроз упоредну анализу студенти добијају увид о предностима појединих фамилија логичких кола у конкретној примени. Студенти ће такође стећи елементарна знања о употреби софтверских алата у анализи и пројектовању ИК.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дигитална логичка кола, фамилије и карактеристике. Оптимизација перформанси применом оптимизоване геометрије. Програмабилна логичка кола. Основне компоненте аналогних ИК. Дизајн танко и дебелослојних хибридних ИК. Оптимизација разраде кола и његових карактеристика. Полимерна ИК и технологија производње. Поређење са класичним ИК. Паковање ИК.
Садржај практичне наставе Прорачун општих карактеристика поједностављених ћелија познатијих фамилија логичких кола (логички нивои, маргине шума, статичка карактеристика, улазно излазне карактеристике, утицај температуре, кашњење, потрошња...). Презентација примене софтверских алата у анализи и пројектовању (Pspice 9.1 Student, Electric CAD, Abel...).
Литература
1Р.Р. Рамовић, В. Арсоски, "МИКРОЕЛЕКТРОНСКА КОЛА, пројектовање, дизајн и карактеристике", скрипта, Београд 2006.
2П. Биљановић, „Микроелектроника“, Школска књига, Загреб 1989.
3Б. Докић, „Интегрисана кола“, ЕТФ, Глас Српски, Бања Лука, 1999.
4R.D.Jones, "Hybrid Circuit Design and Manufacture", International Society for Hybrid Microelectronics, New York, 1985.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања на табли, дискусије и семинарски рад. Аудиторне вежбе на табли, дискусије и демонстрације конкретних реализација, као и презентације софтверских пакета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 50