Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Ласерска техника
Акроним ОФ4ЛТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Пеђа Михаиловић
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Студети треба да науче основне принципе рада ласера, типове ласера, карактеристике ласера и ласерског зрачења. Упознавање студената са развојем и моделовањем ласера. Упознавање студената са применама ласера.
Исход предмета Студенти знају карактеристике ласерског зрачења. Студенти познају све типове ласера. Студенти су оспособљени да врше једноставне поправке ласера. Студенти могу да одаберу одговарајући ласер за различите примене.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физика рада ласера. Увод у ласерску технику. Главни типови. Главни типови ласера у медицини. Средине у којима се остварује ласеровање. Гасни, чврстотелни и полупроводнички ласери. Ласери са слободним електронима. Интеракција ласера са органским материјалима. Механизми интеракције. Преглед примена ласера. Холограми. Нумерички прорачуни и мерења.
Садржај практичне наставе Демострација примене неких типова ласера.
Литература
1Laser Engineering, Kelin J. Kuhn, Prentice Hall, 1998
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, демонстрације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 15
Семинари 10