Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Компатибилност електричних пражњења
Акроним ОФ4КЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јован Цветић
ас. мс Милан Игњатовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен испит: Електромагнетика
Циљ предмета Упознавање студената са изворима нејонизујућег и јонизујућег зраченја. Стицање знања о специфичностима рада електронских компоненти у условима изложености електромегнатном и јонизујућем зрачењу. Давање основних знања о интеракцији материјала са електронским компонентама и уређајима, упознавање са нормама и стандардима о заштити уређаја и околине.
Исход предмета Упознавање са могућим изворима оштећења или сметњи и принципима заштите електронских компоненти од утицаја електромагнетске контаминације урбаних средина. Установљавање компатибилности електронских уређаја у зависности од радијационих карактеристика радне средине.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физика и ефекти интеракције нејонизујућег и јонизујућег зрачења са електронским компонентама и склоповима. Методе заштите електронских компоненти и склопова од електромaгнeтног и јонизујућег зрачења. Прописи о заштити електронских компоненти и склопова од електромaгнeтног и јонизујућег зрачења
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе, лаборатиријске вежбе, научно-истраживачке студије
Литература
1Основи нуклеарне физике, П. Осмокровић (у припреми)
2RF and Microwave Radiation Safety, R. Kitchen, Newnes 2001.
3Lightning, V.Rakov, M.Uman, Cambridge University Press, 2003.
4Gas discharge physics, Y.Reizer, Springer, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања. вежбе, експерименти, судије
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 30
Семинари 0