Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физичка електроника гасова и плазме
Акроним ОФ4ФЕГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јован Цветић
ас. мс Милан Игњатовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Електромагнетика
Циљ предмета Даје основе физике слабо јонизованих гасова и плазме. Јоносфера и простирање таласа кроз плазму. Механизми загревања плазме, губици у плазми. Физика фузионих реактора и МХД генератора. Плазма у космосу. Нелинеарни ефекти у плазми. Основе физике атмосферских пражњења. Генератори плазме и њихова употреба у електротехници.
Исход предмета Примена плазме у техници, електростатички пресипитатори, плазма нагризање, наношење танких слојева, плазма депозиција (прављење савремених микро и нано електронских кола), применама плазме у медицини (плазма игла, плазма стерилизација, плазма хирургија. Примена програма за рачунање параметара плазме, температура и концентрација електрона и јона, покретљивоси честица, струје у плазми и сл.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Честични модел плазме. Електронске осцилације, Дебајева екранизација. Плазма у стационарном и временски променљивом, униформном и неуниформном електромагнетском пољу. Кинетичка теорија плазме. МХД модел плазме. Пинч ефекат. Таласи у хладној и топлој плазми. Транспортни процеси. Генератори плазме, тињаво, лучно и корона пражњење. Атмосферска пражњења. Гасни ласери.
Садржај практичне наставе Практичне вежбе и научноистраживачки рад у Институту за Физику, Земун
Литература
1Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Fransis F. Chen, Plenum Press, sec.ed.,1984.
2Fundamentals of Plasma Physics, J. A. Bittencourt, 3rd Ed., Springer, 2004
3Osnove fizike gasne plazme, B. Milić, Građevinska knjiga, Bgd. 1989.
4Gas discharge physics, Y.Reizer, Springer, 1991.
5Lightning, V.Rakov, M.Uman, Cambridge University Press, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 40
Семинари 0