Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Биоматеријали
Акроним ОФ4БМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Раковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
ас. Жељко Јанићијевић
проф. др Дејан Раковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милош Вујисић
ас. Жељко Јанићијевић
проф. др Дејан Раковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним карактеристикама и методама карактеризације биоматеријала, и њиховим применама за биоимплантате у медицини и стоматологији.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да:
- Препознају основнe карактеристикe биоматеријала
- Одаберу основнe методe карактеризације биоматеријала
- Препоруче биоматеријале и биоимплантате у медицини и стоматологији
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Методе карактеризације биоматеријала (структурне, механичке, физичке, хемијске, биохемијске). Kарактеристике и инжењеринг биоматеријала (метала, керамика, полимера, композита, биодеривата). Експлоатациона стабилност биоматеријалa. Реакције организма на биоматеријале. Биоимплантати у медицини и стоматологији. Избор биоматеријала за конструисање биоимплантата.
Садржај практичне наставе Вежбе, семинари и демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама.
Литература
1Група аутора, Биоматеријали, Д. Раковић, Д. Ускоковић, уред., Институт техничких наука САНУ & Друштво за истраживање материјала, Београд, 2010., Group of authors, Biomaterials, D.Raković, D.Uskoković, eds., Institute of Technical Sciences SASA & MRS Serbia, Belgrade, 2010.
2B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, eds., Biomaterials Science, Elsevier, 2004.
3DVD са Ppt-презентацијама и допунском литературом., DVD with Ppt-presentations and additional literature.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова семинара и демонстрационих вежби у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa, предрок при крају семестра.
Укупно 75 часова самосталног учења и вежбања, од чега 3 часа недељно током семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 20