Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Анализа и моделовање полупроводничких направа
Акроним ОФ4АМП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Ангелина Тотовић
доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Учи студенте како се реалне полупроводничке направе представљају математичко-физичким моделима. Кроз анализу и симулацију модела спознају како релевантни параметри утичу на функционисање направе и како се долази до оптималних конструкција полупроводничких направа.
Исход предмета Студент је способан да разуме утицаја многобројних параметара на функционисање конкретне реалне полупроводничке направе и колаи да одабере одговарајући модел. Студент самостално синтетише електронска кола применом SPICE симулатора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Елементи моделовања. Модели физичких параметара. Модели биполарних, униполарних и хетероструктурних униполарних и биполарних транзистора. Модели полупроводничких оптоелектронских направа. Poređenja simulacija putem ElectricCAD, SPICE, ALS, IRSIM. Архитектура, модели и ограничења SPICE симулатора. Макро модели у SPICE симулатору. Tipovi SPICE analiza u funkciji razrade elektronskih kola.
Садржај практичне наставе Примери имплементације методе коначних разлика и методе коначних елемената у решавању једначина модел. Паралелизација. Монте Карло анализа. Примена LTSpice симулатора у анализи и синтези електронских кола. Моделирање шума.
Литература
1Р.Рамовић, "Анализа и моделовање полупроводничких направа", скрипта, Београд, 1993.
2S. Selberherra, "Analysis and simulation of semiconductor Devices", Springer.Verlag, Wien, 1985.
3Р.Рамовић, Р. Шашић, "Анализа и моделовање униполарних транзистора малих димензија", Динех, Београд, 1999.
4D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања - теоријска настава. Аудиторне вежбе са практичним примерима. Дискусије, демонстрације, презентације. Израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 30 Усмени испит 40
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0