Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Статистичка физика
Акроним ОФ3СФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Гвоздић
доц. др Марко Крстић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са проблемима описивања физичких процеса који се јављају у дисциплинама савремене физике и технике као што су: микро и нано електроника, фотоника, ласерска теника,оптоелектроника, биомедицински инжењеринг,... услед великог броја честица (електрона, фотона, атома, молекула,...) и интеракција између њих. Модели и методе описивања процеса у овим системима.
Исход предмета Оспособљавање студената да користе савремене методе у описивању понашања система мноштва честица и електромагнетског поља. Примена кинетичких модела у микро-нано електроници, фотоници, оптоелектроници, ласерској техници, биомедицинском инжењерингу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Класични системи. Статистичка теорија равнотежног стања. Идеалан гас. Реалан гас. Гас наелектрисаних честица. Квантни системи у равнотежи. Статистика фононског гаса. Статистика електрона у металима и полупроводницима. BBGKY ланац. Кинетичка једначина Власова. Болцманова кинетичка једначина. Кинетика електромагнетског зрачења. Стимулисана емисија и ласери. Дрифт дифузиони модел и примена
Садржај практичне наставе нема
Литература
1B.Agarwal, M.Eisner: Statistical Mechanics, John Wiley & Sons, 1988.
2Yu.L.Klimontovich: Statistical Physics, Harwood academic publishers, 1986.
3Ј.Радуновић: Статистичка физика са кинетичком теоријом, е-књига, ЕТФ, 2013
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања и 30 часова консултација и вежби на табли са решавањем задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0