Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Простирање оптичких таласа
Акроним ОФ3ПОТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јован Цветић
ас. мс Милан Игњатовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Електромагнетика
Циљ предмета Упознавање студената са принципима простирања оптичких таласа у различитим срединама. Принципи на којима почивају савремене оптичке телекомуникације. Разумевање функционисања и начина преноса оптичких таласа помоћу оптичких влакана.
Исход предмета Решавање различитих проблема из геометријске и физичке оптике. Прорачун параметара оптичких влакана (број могућих модова, пречник влакна, прорачун губитака и слабљења таласа, прорачун дисперзије таласа и сл.)
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Таласна једначина у хомогеним и нехомогеним срединама. Јeдначина ајконала и Фермат-ов принцип. Фреснел-ови коефицијенти. Планарни диелектрични таласовод. ТЕм и ТМм модови. Степенаста и градијентна влакна. ТЕ0м, ТМ0м, ЕХвм, ХЕвм и ЛПпм модови. Фундаментални ЛП01 мод. Губици у влакнима. Таласоводна, профилна и поларизациона дисперзија. Нелинеарни ефекти у оптичком влакну.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Fundamentals of Optical Fibers, John A. Buck, J Wiley & Sons, New York, 1995.
2Nonlinear fiber optics, G.P Agrawal, Academic press, Inc., 1995.
3Osnovi optoelektronskih telekomunikacija, A. Marinčić, GK, Beograd, 1986.
4Optics, E. Hecht, Addison Wesley, 4th Ed., 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 40
Семинари 0