Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи биофизике
Акроним ОФ3ОБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Раковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
ас. Жељко Јанићијевић
проф. др Дејан Раковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са савременим фундаменталним правцима биофизике, који су омогућили широку имплементацију, од генетског до биомедицинског и еколошког инжењерства.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да:
- Дубље разумеју биофизичке процесе
- Шире сагледавају биофизичке проблеме
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Физика информационих биополимера. Неравнотежна термодинамика биолошких система. Биофизика мембране и нервног импулса. Биомеханички процеси. Биоматеријали. Сложене биоелектричне активности. Биолошке неуронске мреже и когнитивне и психосоматске импликације. Интеракције организма и околине. Добиолошка еволуција, филогенеза и онтогенеза.
Садржај практичне наставе Вежбе, семинари и демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама.
Литература
1Д.Раковић, Основи биофизике, 3. изд., ИАСЦ & ИЕФПГ, Београд, 2008., D.Raković, Fundamentals of Biophysics, 3. ed., IASC & IEFPG, Belgrade, 2008.
2M.V.Volkenshtein, Biophysics, Mir, Moscow, 1983.
3J.D.Bronzino, ed., Biomedical Engineering Handbook, CRC & IEEE Press, 2000.
4DVD са Ppt-презентацијама и допунском литературом., DVD with Ppt-presentations and additional literature.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања и семинара + 30 часова вежби, семинара и демонстрационих вежби у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa, предрок при крају семестра.
Укупно 75 часова самосталног учења и вежбања, од чега 3 часа недељно током семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 20