Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Квантна електроника
Акроним ОФ3КЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Арсоски
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Едукација студената у погледу разумевања квантног механизама интеракције електронско-фотонских система, који се генерално може проширити на разумевање интеракције материјалне средине са електромагнетским пољем, затим на појам оптичког појачања атомских система, стимулисане и спонатане емисије, њихове везе са сусцептибилношћу материјалне средине и простирањем светлости кроз анизотропне средине.
Исход предмета Стицање теоријских основа и усвајање метода које се примењују у даљем проучавању рада активних и пасивних оптоелектронских и електрооптичких компонената и подсистема, а које налазе примену у оптичким комуникационим системима, фибероптичким сензорима, ласерској техници, науци о материјалима, биофотоници, нанофотоници и фотоници уопште.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Временски зависне пертурбације. Интеракција електромагнетског (ЕМ) зрачења и атомских система. Крамерс-Кронигова релација. Квантизација ЕМ поља. Спонтани и индуковани оптички прелази. Хомогено и нехомогено ширење. Појачање и апсорпција у ласеру. Оптички резонатори. Теорија ласерских осцилација. Трансверзални модови и гаусов сноп. Простирање ЕМ таласа кроз анизотропне средине. Модулација ЕМ таласа.
Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
Литература
1Дејан Гвоздић: "Квантна електроника", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali, Dejan Gvozdić: "Quantum Electronics", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali
2Арсоски Владимир: "Решени задаци из Квантне електронике", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali, Arsoski Vladimir: "Solved problems in Quantum Electronics", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali
3A. Yariv, "Quantum Electronics," John Wiley and Sons, 1989.
4A. Yariv, "Optical Electronics in Modern Communications," Oxford University Press, 2006.
5W. Boyd, "Nonlinear Optics," Academic press, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0