Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физичко техничка мерења
Акроним ОФ3ФТМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Марко Барјактаровић
доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Барјактаровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са рада сензора неелектричних величина (сила, померај, брзина, убрзање, ниво, притисак, запремина, температура,..). Описује се конструкција различитих типова мерних претварача и физичких ефеката на којим су засновани. Објашњава се употреба појединих типова сензора у зависности од конкретних захтева. Излажу су поступци калибрације мерних инструмената.
Исход предмета Након одслушаног курса, студенти су у стању да објасне принципе рада различитих типова мерних инструмената, укажу на њихова ограничења, а самим тим изаберу сензор за конкретну примену. Takoђе, оспосебљени су да изврше проверу тачности и калибрацију сензора, као и да изаберу одговарајући интерфејс за повезивање сензора са рачунаром.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у метрологију. Мерна несигурност. Моделирање мерних система. Статичке и динамичке карактеристике мерних претварача. Претварачи за мерење силе. Мерне траке. Ваге на покретним тракама. Методе мерења померања, угаоне брзине, вибрација. Акцелерометри. Пиезоелектрични ефект и претварачи. Мерење притиска и вакуума. Протокометри. Мерења температуре. Отпорни термометри. Термопарови и њихове примене.
Садржај практичне наставе Лабораторијска вежбе – Савремене мотоде обраде мерних резултата. Капацитивни претварачи за мерење нивоа течности. Ултазвучни дефектоскоп. Мерење угоне брзине и енкодери. Примена акцелерометра. Анемометар. Термопарови. PTC и NTC термистори. Аутоматска регулација темературе. Примена мерних трака. Управљање мерном опремом помоћу рачунара и аутоматизовање мерне процедуре.
Литература
1Д. Станковић, Физичко-техничка мерења, Универзитет у Београду, 1997.
2Д. Станковић, А. Ђуришић, Физичко-техничка мерења - лабораторијски практикум, Наука, Београд, 1996.
3Jacob Fraden, Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs, and Applications, Fourth Edition, Springer, 2010.
4John P. Bentley, Principles of Measurement Systems, Fourth Edition, Pearson Education Limited, 2005.
5Bela G. Liptak, Instrument Engineers' Handbook – Process Measurement and Analysis, Fourth Edition, CRC Press, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 0 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања и 30 часова лабораторијске наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 24
Практична настава 24 Усмени испит 28
Пројекти 0
Колоквијуми 24
Семинари 0