Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физичка електроника чврстог тела
Акроним ОФ3ФЕЧ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелена Радовановић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јелена Радовановић
доц. др Јована Гојановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Детаљан, квантно-механички третман проблема зонске структуре чврстих тела, са акцентом на полупроводнике. Кретање електрона у периодичним решеткама. Стицање знања о транспортним и оптичким процесима у масивним полупроводницима, као и детаљна анализа полупроводничких хетероспојева.
Исход предмета Студент треба да стекнe оперативна знања везана за одређивање зонске структуре једнодимензионалних кристала, као и способност самосталне анализе електронске структуре масивних полупроводника. Такође, студент треба да стекне основна знања о транспортним и оптичким особинама полупроводника, као и да у потпуности савлада проблематику хетероспојева
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Зонални модел чврстог тела (Блохова теорема, Брилуенове зоне, густина стања и концентрација, локализована стања). Електронски транспортни процеси (Болцманова једначина, покретљивост и проводност, једначина континуитета). Нехомогени и хетерогени полупроводник у равнотежи. Протицање струје кроз нехомогени полупроводник (транспортне једначине, рекомбинација, п-н спој). Оптичке особине полупроводника.
Садржај практичне наставе Рачунарске симулације одабраних проблема
Литература
1"Физичка електроника чврстог тела", Јелена Радовановић, Витомир Милановић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010. (http://www.etf.bg.ac.rs/etf_files/udzbenici/Fizicka_elektronika_cvrstog_tela_2010.pdf), Solid State Physical Electronics, Jelena Radovanović, Vitomir Milanović, School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, 2010. (http://www.etf.bg.ac.rs/etf_files/udzbenici/Fizicka_elektronika_cvrstog_tela_2010.pdf)
2"Зборник проблема из физичке електронике чврстог тела", Д. Тјапкин, М.Смиљанић, В. Милановић, З. Иконић, Д. Инђин, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд, 1994., "Collection of problems in solid state physical electronics", D. Tjapkin, M. Smiljanić, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin, School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade,1994.
3"Physics of semiconductor and their heterostructures", J. Singh, McGraw–Hill, New York, 1994.
4"Simulations for Solid State Physics", R. H. Silsbee, J. Drager, Cambridge University Press, 1997.
5"Полупроводничке квантне микроструктуре", З. Иконић, В. Милановић, Универзитет у Београду, Београд, 1997., "Semiconductor microstructures", Z. Ikonić, V. Milanović, University of Belgrade, Belgrade, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, рачунарске симулације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0