Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Еколошки обновљиви извори енергије
Акроним ОФ3ЕОИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Ангелина Тотовић
ас. Жељко Јанићијевић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Анализа проблема одрживог развоја цивилизације на еколошки прихватљив начин у погледу потребе поузданог снабдевања енергијом растуће људске популације.
Исход предмета Студенти стичу способност примене знања из области конверзије енергије уз критички осврт на економски, еколошки и социјални аспект коришћења обновљивих и других извора енергије и уз развијање свести о потреби рационалног коришћења расположивих ресурса.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Проблем енергије савременог друштва. Еколошки, економски, политички, војни и друштвени аспект. Директна конверзија сунчевог зрачења у топлоту и електричну енергију. Енергија ветра, хидроенергија, енергија таласа и енергија биомасе. Енергија плиме и осеке. Геотермална енергија. Изоловани енергетски системи. Интеграција извора енергије. Енергетска ефикасност.
Садржај практичне наставе рачунске и лабораторијске вежбе и тренинг на терену
Литература
1Белешке са предавања, на веб сајту, Lectures from course website
2Ј. Радосављевић, Т. Павловић, М. Ламбић, Соларна енергетика и одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2004., J. Radosavljevic, T. Pavlovic and M. Lambic: Solar Energy and Sustainable Development, Civil engineering book, Belgrade, 2004
3Видео презентације европског пројекта INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007., Video presentation: Project INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007
4Solar Center North Carolina www.ncsc.ncsu.edu
5energija vetra sa veb sajta: www.ewea.org, wind energy from: www.ewea.org
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 20 часова лабораторијских вежби + 10 часова демонстрационих семинара и рачунских вежбања. Колоквијум.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0