Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Економија и менаџмент
Акроним ОФ3ЕИМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Снежана Поповчић - Аврић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Снежана Поповчић - Аврић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета У овом предмету студенти треба да се упознају са основним економским законима иѕ облаасти микро, макро, монетарне економије, као и међународног пословања
Исход предмета После овог предмета студенти ће бити упознати са основним постулатима економије и стањем у модерној светској економији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Начела и природни закони економије Економика предузећа, профитно пословање, систем квалитета. Акционарство. Предузетништво, иновације, стратегије. Менаџмент, процес, функције, стилови. Маркетинг, концепције,, заштита потрошача. пословни уговори. Хартије од вредности, банке, берзе. Макроекономија и функције државе. Глобална економија, медјународни економски односи и институције.
Садржај практичне наставе студије случајева
Литература
1Различити материјали (скрипте са предавања и слично)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 25
Колоквијуми 20
Семинари 0