Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Елементи електронских уређаја
Акроним ОФ3ЕЕУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Петричевић
проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Крстић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Барјактаровић
ас. Ангелина Тотовић
доц. др Марко Крстић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студента са практичним аспектима функционисања електронских компоненти, као и начином њихове израде. Развијање способности студената за пројектовање компоненти кола и уређаја у апликативном домену. Упознавање са основама поузданости компоненти и уређаја.
Исход предмета Студент стиче оперативна знања везана за практичне аспекте функционисања и пројектовања електронских кола и уређаја. Студент стиче способност да синтетише, конструише, склопи, тестира и анализира електронска кола. Студент је оспособљен да процени поузданост електронских компоненти и уређаја и исту поправи применом наменског дизајна.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пасивне електронске компоненте. Дискретне активне електронске компоненте. Интегрисане електронске компоненте. Операционих појачавачи, АД и ДА конвертори сензорске намене. Оптоелектронске компоненте. Сензорске компоненте. Елементи за стабилизацију фреквенције. Поузданост електронских уређаја, модел, фактори отказа, редунданса.
Садржај практичне наставе Синтеза електронских склопова сензорске намене. Склапање електронских склопова и провера функционалност и перформанси. Анализа постигнутих резултата.
Литература
1Компоненте телекомуникационих уређаја, Р. Рамовић, Виша ПТТ школа, Београд, 2000.
2Збирка задатака из Елемената електронских уређаја, Р. Рамовић, В. Милановић, ЕТФ Београд, 20012., Elements of Electronic Devices-Solved Problems
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми
Семинари 0