Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из софтверских алата
Акроним ОФ2ПСА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
доц. др Коста Јовановић
ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са основним софтверским алатима потребним за решавање различитих проблема на каснијим годинама студија, Матлаб, Симулинк, Лабвју.
Исход предмета Студенти су способни да користе функционалности софтверских пакета Матлаб, Симулинк и Лабвју у решавању различитих инжењерских проблема (оптимизације, анализе континуалних и дискретних сигнала и система, дигиталне обраде сигнала, аутоматског управљања итд).
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Oсновна теоријска подлога, потребна за разумевање поставки проблема и усвојених метода, на основу којих се решења добијају уз помоћ поменутих софтверских алата.
Садржај практичне наставе Основе програмског пакета Матлаб. Анализа функција дефинисаних аналитички и нумерички. Решавање система (не)линеарних диференцијалних једначина. Oптимизација функција са једном или више променљивих. Примена дискретне и брзе Фуријеове трансформације за добијање спектра сигнала. Симулинк и анализа система у Симулинку. Програмски пакет Лабвју и његове примене.
Литература
1C. Phillips, J. Paar, E. Riskih: Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003.
2S.K. Mitra: Digital signal processing, McGraw-Hill, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1.5
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе. Студенти решавају и бране 6 практичних домаћих задатка, који им доносе испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 70 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0