Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из Организације рачунара
Акроним ОФ2ПОР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Жарко Станисављевић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Основи рачунарске технике
Циљ предмета Упознавање са елементима CICS и RISC архитектуре процесора и организације процесора без и са преклапањем фаза извршавања инструкција.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју CISC и RISC архитектуру процесора; разумеју структуру и функционисање процесора без и са преклапањем фаза извршавања инструкција; користе литературу ради даљег изучавања ових области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе -
Садржај практичне наставе Архитектура. CISC и RISC архитектуре. Организација. Извршавање без преклапања фаза. Операциона јединица. Управљачка јединица. Извршавања са преклапањем фаза. Хазарди. Технике избегавања и умањивања негативних ефеката хазарда.
Литература
1Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
2Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
3Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 0 2
Методе извођења наставе Лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0