Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из конструисања електронских уређаја
Акроним ОФ2ПКЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Барјактаровић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознаје студенте са практичним проблемима који се јављају при конструисању електронских уређаја. Кроз лабораторијске вежбе студенти се упознају са свим аспектима процеса разраде и конструисања електронских уређаја. Вештине које се стичу током курса студентима омогућавају увид у проблематику и ограничења серијске и прототипске производње.
Исход предмета Студент је оспособљен за проблематику конструисања електронских уређаја, да изврши компетентан одабир електронских компоненти потребних за пројектовање и конструисање, да нацрта адекватну документацију, да нацрта и произведе штампану плочу, да склопи и тестира електронско коло.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Експлоатациони, конструкциони и технолошки захтеви. Анализа температурских и климатских утицаја на уређаје. Оптимизација параметара конструкције. Активне и пасивне електронске компоненте. Заштита од нежељених ЕМ утицаја. Употреба CAE алата, цртање шема, симулација кола, цртање штампаних плоча, израда документације. Технолошки процес израде штампаних плоча. Серијска производња електронских уређаја.
Садржај практичне наставе Упознавање са врстама кућишта електронских компоненти. Идентификација компонената. Одабир компонената са становишта дисипације. Цртање електронских шема. Цртање штампаних плоча. Процес израде штампаних плоча. Лемљење. Склапање електронског уређаја.
Литература
1Компоненте телекомуникационих уређаја, Р. Рамовић, Виша ПТТ школа, Београд, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1.5
Методе извођења наставе Предавања и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 60 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0