Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из софтверског пакета Lab VIEW
Акроним ОФ2ПИС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Дејан Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Барјактаровић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама аквизиције података и програмирања у реалном времену коришћењем примера у Labview окружењу.
Исход предмета На крају курса, студенти би требало да буду оспособљени за самостално креирање сопственог система за аквизицију коришћењем NI DAQ хардвера и применом Labview окружења за дизајнирање оптималног stand-alone интерфејса који прикупља и обрађује податке у реалном времену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у Labview окружење. Модуларност софтвера. Data flow програмирање. Секвенцијално програмирање. Машина стања. Решавање race condition проблема. Технике синхронизације. Програмирање засновано на детекцији догађаја. Технике уписа и читања у датотеку. Пропагација грешке. Оптимизација програмског кoда.
Садржај практичне наставе Повезивање хардвера (NI DAQ). Имплементација виртуелних инструмената у Labview окружењу. Технике проналажење грешака. Локалне, глобалне и функционалне променљиве. Коришћење низова, кластера и дефинисање типова променљивих. Креирање потпрограма. Kонтрола корисничког интерфејса. "Догађаји" (events). Технике синхронизације. Spreadsheet, Bitmap и ТDMS датотеке. *.exe датотекe. Инсталација.
Литература
1Labview Core 1 Course Manual, National Instruments, October 2009
2Labview Core 2 Course Manual, National Instruments, October 2009
3R.H.Bishop, Labview 2009 Student Edition, National Instruments, 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 2
Методе извођења наставе Предавања и рад у рачунарској лабораторији ѕа NI опремом и LabView софтвером
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 50 Усмени испит
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0