Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Организација рачунара
Акроним ОФ2ОР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Жарко Станисављевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Жарко Станисављевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Основи рачунарске технике
Циљ предмета Упознавање са структуром рачунара, елементима архитектуре и организације процесора, и структуром магистрале, улазно/излазног система, и меморијског система.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју: структуру рачунара; елементе архитектуре и организације рачунара, структуру магистрале, улазно/излазног система, и меморијског система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структура рачунара. Архитектура. Програмски модел. Типови података. Формати инструкција. Начини адресирања. Скуп инструкција. Прекид. Организација. Магистрала. Арбитрација. Циклуси. Улаз/излаз. Периферије и контролери периферија. Програмирање. Виртуелна меморија. Кеш меморија.
Садржај практичне наставе Структура рачунара. Архитектура. Програмски модел. Типови података. Формати инструкција. Начини адресирања. Скуп инструкција. Прекид. Организација. Магистрала. Арбитрација. Циклуси. Улаз/излаз. Периферије и контролери периферија. Програмирање. Виртуелна меморија. Кеш меморија.
Литература
1Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
2Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević et al., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
3Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0