Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Објектно-оријентисано програмирање 1
Акроним ОФ2ОО1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Милићев
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Немања Којић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Немања Којић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени испити: Програмирање 1, Програмирање 2
Циљ предмета Упознати студенте са основним концептима објектне парадигме. Оспособити студенте за пројектовање и писање програма на објектно оријентисаним програмским језицима. Научити језик C++. Упознати студенте са основним концептима и идејама објектног моделовања на језику UML и пројектним обрасцима.
Исход предмета Способност разумевања семантике кода писаног на језику C++. Способност решавања програмерских задатака (писања кода) према задатим захтевима коришћењем објектних концепата и језика C++. Способност самосталног пројектовања делова објектног софтвера мање сложености.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти ОО парадигме. Класа и објекат. Атрибут и операција. Енкапсулација. Наслеђивање. Полиморфизам. Увод у језик C++. Општи принципи конструкције језика. Општи елементи језика C++. Процедурални елементи језика C++. Класе. Преклапање оператора. Изведене класе и полиморфизам. Увод у ОО моделовање и UML. Увод у пројектне обрасце.
Садржај практичне наставе Истo као и за теоријску наставу.
Литература
1D. Milićev, "Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++, Skripta sa praktikumom", Mikro knjiga, Beograd, 2001.
2D. Milićev, "Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML, Skripta sa praktikumom", Mikro knjiga, Beograd, 2001.
3D. Milićev, "Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ ", Mikro knjiga, Beograd, 1995.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања (30 часова), аудиторне вежбе (30 часова). Самостална израда пројекта: имплементација спецификованог софтверског система на језику C++. Захтева око 60 сати индивидуалног учења и вежбања и око 60 сати индивидуалног рада на пројекту (укључујући и програмирање).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 0
Семинари 0