Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Квантна механика
Акроним ОФ2КМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелена Радовановић
проф. др Милан Тадић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Јелена Радовановић
доц. др Немања Чукарић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање основних концепата у квантној механици, као што су Шредингерова једначина, својствене вредности и својствене функције.
Исход предмета Разумевање описа квантних стања уз помоћ таласних функција. Стицање оперативних знања за решавање Шредингерове једначине.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Стационарна Шредингерова једначина. Линеарни оператори. Релације неодређености. Диракова бра-кет нотација. Матрична репрезентација. Квантна теорија момента количине кретања. Шредингерова једначина за електрон у централном пољу. Bодоников атом. Линеарни хармонијски осцилатор. Честица у магнетском пољу. Оператори креације и анихилације. Теорија пертурбација. Варијациони метод. WKB метод. Спин.
Садржај практичне наставе рачунарске симулације одабраних примера са аудиторних вежби
Литература
1"Квантна механика - I део", В. Милановић, Ј. Радовановић, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/Kvantna%20mehanika%20I.pdf, "Quantum mechanics - part I", V. Milanović, J. Radovanović, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/Kvantna%20mehanika%20I.pdf
2"Квантна механика - II део", М. Тадић, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/kvmeh_skripta_11.pdf, "Quantum mechanics - part II", M. Tadić, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/kvmeh_skripta_11.pdf
3Д. Ивановић, "Квантна механика", Научна књига, Београд, 1974., D. Ivanović, "Quantum mechanics", Naučna knjiga, Belgrade, 1974.
4J. Singh, "Quantum mechanics: Fundamentals and Applications toTechnology", John Wiley, 1993.
5B. H. Bransden and C. J. Joachain, "Introduction to quantum mechanics", Longman, 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0