Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Техничка документација
Акроним ОЕ4ТД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Да оспособи студенте да воде личну и пословну техничку документацију
Исход предмета Да оспособи студенте да воде личну и пословну техничку документацију
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појам и врсте техничке документације. Лична документација, архива докумената, лабораторијска свеска. Пословна документација, врсте и коришћење. Идејна документација, спецификација корисничких захтева, спецификација потребних ресурса. Имплементациони пројекат, менаџмент план, дорада спецификација. Развојно истраживачка, конструкциона прототипска и документација развоја финалног производа.
Садржај практичне наставе Производна документација, спецификација материјала, механичке и електромеханичке спецификације, спецификације финализације производа. Спецификација имплементација и резултати тестирања. Корисничка документација, корисничко – употребно упутство, упутство за одржавање, детаљан опис функционисања са становишта корисника. Сервисно упутство. Софтверски алати.
Литература
1Paula Bell, Charlotte Evans: “Mastering Documentation”, John wiley & Sons, New York, 1989.
2V. Stibić: “Personal Documentation for Professionals – Means and Methods”, North-Holland Publ. Co., Amsterdam, 1980
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2 0
Методе извођења наставе демонстрације, дискусије, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0