Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета РФ електроника
Акроним ОЕ4РФЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Радивоје Ђурић
ас. др Александра Лекић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. др Александра Лекић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Овај курс се бави анализом и дизајном РФ интегрисаних кола и система. Предмет пружа могућност стицања експертских знања неопходних у високо-технолошком окружењу и академским истраживањима. Он има за циљ да пружи студентима неопходна знања за разумевање фундаменталних чињеница данашњих и будућих инжињерских решења у РФ колима и системима.
Исход предмета На крају курса студенти су у стању да самостално:
-анализирају перформансе интегрисаних РФ кола и система
-пројектују и тестирају основна РФ интегрисана кола, као што су: малошумни појачавачи, миксери, осцилатори, РФ појачавачи снаге
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Изобличења и шумови. Модели активних и пасивних компоненти у интегрисаним РФ колима. Прилагођења. Ускопојасни и широкопојасни ЛНА. Активни и пасивни миксери. Поларизација интегрисаних РФ кола. Интегрисани РФ осцилатори. Синтетизатори учестаности. Архитектура интегрисаних примпоредајника. Интегрисани модулатори, демодулатори и детектори сигнала. Интегрисани РФ појачавачи снаге.
Садржај практичне наставе Изводи се на PC рачунарима помоћу CADENCE-a, програма за анализу и дизајн интегрисаних кола.
Литература
1http://oe4rfe.etf.rs
2B. Razavi, RF Microelectronics, 2nd edition, Prentice Hall, October 2011.
3T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004.
4S. C. Cripps, RF Power Amplifiers for Wireless Communications, 2nd Edition, Artech House, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања, 15 часова вежбања на табли и 15 часова рада на рачунару у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 60
Колоквијуми 0
Семинари 0