Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из виртуелне инструментације
Акроним ОЕ4ПВИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вујо Дрндаревић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Вујо Дрндаревић
доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Стицање знања и вештина потребних за пројектовање и реализацију виртуелне PC базиране инструментације
Исход предмета Оспособљавање студената да пројектују или изаберу одговарајуће елементе хардвера, изврше интеграцију система и реализују програм апликације виртуелног инструмента. Оспособљавање студената да користе графичке развојне алате за пројеkтовање програма апликације рачунарски базираних мерних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Концепт, основни елементи и примена виртуелне инструментације. Графичко програмирање. LabView програмског окружења. Графички кориснички интерфејс. Сензори: карактеристике и повезивање. Хардвер ѕа аквизицију сигнала и повезивање са PC рачунаром. Функционалност виртуелног инструмента.
Садржај практичне наставе Рад у LabView програмском окружењеу. Израда Фронт панела и Дијаграма. Креирање апликације. Програмске структуре. Обрада и анализа сигнала. SubVI и File IO. Примери реализације виртуелног инструмента: осцилоскоп, термометар, мерач пулса, web сензор.
Литература
1В. Дрндаревић, "Персонални рачунари у системима мерења и управљања", Академска мисао, Београд, 2003., V. Drndarević, "Personal computers in measurement and control systems," Academic Thought, Belgrade, 2003.
2В. Дрндаревић, Предавања, расположива на http://tnt.etf.rs/~oe4pvi/index_files/Page323.html, V. Drndarević, lectures, available on http://tnt.etf.rs/ oe4pvi/index_files/Page323.html
3R. Baican, D.S. Necsulescu, "Applied Virtual Instrumentation", WIT Press, 2000
4Gary Johnson, Richard Jennings, LabVIEW Graphical Programming, McGraw-Hill Professional; 4th edition (July 17, 2006)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања се изводе преко презентације хардвера и софтвера виртуелне инструментације уз коришћење програма за реализацију виртуелне инструментације.
Вежбе се изводе у лабораторији за електронику и рачунарској учионици уз коришћенје хардвера за аквизицију сигнала и софтверских алата за израду програма.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 20