Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из софтверских алата у електроници
Акроним ОЕ4ПСА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Предраг Пејовић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Да оспособи студенте да користе програмске пакете у свакодневној електроничарској пракси.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да користе GNU/Linux, да процесирају текст, да цртају електричне шеме, да цртају дијаграме функција, да користе програмске пакете за нумеричко и симболичко рачунање и да програмирају у Пајтону.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Софтвер, лиценце, власнички и слободни софтвер. Оперативни системи. GNU/Linux. Графичка окружења. Инсталирање оперативног система. Инсталирање програма. Рад у графичком окружењу. Командна линија. Обрада текста, LaTeX. Графички формати, векторска графика и растерска графика. Цртање електричних шема. Израда дијаграма функција. Програми за нумеричко рачунање. Програми за симболичко рачунање. Пајтон.
Садржај практичне наставе Целокупна настава се изводи у лабораторији у форми радионице.
Литература
1Keir Thomas, "Ubuntu Pocket Guide and Reference", MacFreda Publishing, ISBN-10: 1440478295, ISBN-13: 978-1440478291
2Wikibook Contributors, "LaTeX", Wikibooks
3Allen Downey, Jeffrey Elkner, Chris Meyers, "How to Think Like a Computer Scientist --- Learning with Python," Green Tea Press, Wellesley, Massachusetts, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 1
Методе извођења наставе Практична настава у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 34
Практична настава 66 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0