Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум - Компоненте и израда електронских кола
Акроним ОЕ4ПКЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Рајовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Познаванје компоненти и овладаванје основним техникама израде електронских кола
Исход предмета Практично знање потребно за асемблирање и дизајн штампаних плоча
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе нема
Садржај практичне наставе Класификација и основни типови компоненти; карактеристике различитих врста компоненти; означавање пасивних и активних компоненти. Упознавање студената са технолошким основама штампаних кола и основним принципима и фазама пројектовања штампаних кола; основне карактеристике ORCAD Layout програмског пакета.
Литература
1Електронска документација која се испоручује уз студенску верзију ORCAD пакета
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 1
Методе извођења наставе демонстративне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0