Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из рачунара
Акроним ОЕ4ПИР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са хардвером савремених комерцијалних и индустријскух рачунара. Упознаванје са применом алата и сервиса Windows, Linux и RT Linux оперативних система у сврху мерења и управљања. Конфигурисанје и администриранје рачунарских мрежа.
Исход предмета Оспособљавање студената да конфигуришу и проширују рачунаре стандардним и наменским хардвером
Оспособљавање студената да користе услуге оперативног система у сврху управљања ресурсима рачунара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основна конфигурација и наменски додаци. Компоненте, склапање ,расклапање и пуштање у рад. Напајање, карактеристике и прорачун. Типови и спецификације микропроцесора, лежишта и хладњаци. Матичне плоче и магистрале. Чипсетови. Прекиди, ДМА и У/И портови. RS232, USB, и Fire wire. Windows, Linux и RT Linux. Сервиси опеативног система. Мреже.
Садржај практичне наставе БИОС, подешавање, надоградња. Меморије, типови и разрешавање конфликата. АТА/ИДЕ интерфејс, стандарди. Дискови, врсте, формати података и коришћење. Аудио-видео хардвер, спецификације. Критеријуми селекције и подешавање монитора. Употреба сервиса оперативног система. Повезивање локалне мреже. Повезивање на Интернет. Тестирање и евалуација перформанси. Бенчмарк тестови.
Литература
1Надоградња и поправка ПЦ рачунара, Scott Muller, превод 14-тог издања, Издавач: ЦЕТ
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 1
Методе извођења наставе дискусије, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 70 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0