Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптоелектроника
Акроним ОЕ4О
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јована Гојановић
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јована Гојановић
ас. Ангелина Тотовић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета 1) Rазјашњење физичких појава које су последица интеракције светлости са материјом и опис могућег начина њиховог коришћења.
2) Разумевање функционисања основних оптоелектронских направа.
3) Демонстрација основних оптоелектронских појава кроз експеримент и оспособљавање студената за правилно коришћење оптоелектронских уређаја.
Исход предмета Очекује се да студент:
1) стекне спознају о улози и примени оптоелектронике у данашњем развоју друштва,
2) упозна се са основним оптичким појавама и оптоелектронским направама и
3) овлада употребом оптоелектронских компоненти и уређаја и буде способан да их самостално користи.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Оптоелектроника-појам и примене. Зрачна оптика. Аберације. Оптичка влакна. Таласна оптика. Поларизација, интерференција и дифракција. Фуријеова оптика. Нелинеарна оптика-увод. Светлосни извори: дискретни-ласер, ускопојасни и широкопојасни. Детектори. Полимерна оптоелектроника.
Садржај практичне наставе Лаб. вежбе:
1. Снимање профила Гаусовог снопа оптичког таласа - Оптика светлосног снопа.
2. Одређивање дужине резонатора He-Ne ласера - Ласери.
3. Оптимизација улазног степена оптичког пријемника - Детектори.
4. Одређивање пречника дифракционог прореза или жице -Таласна оптика, CCD.
5. Одређивање вредности Вередеове константе датог кристала - Поларизација.
Литература
1Оптоелектроника, П. Матавуљ, скрипта, Електротехнички факултет у Београду, 2007., Optoelectronics, P. Matavulj, lecture notes, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, 2007.
2Optics, E. Hecht, A. Zajac, Addison-Wesley Publishing Company, 1974.
3Optoelectronics - An Introduction, J. Wilson, J. Hawkes, Prentice Hall Europe,1998.
4Electro-Optics Handbook, R. Waynant, M. Ediger, McGraw-Hill Inc., 2000.
5Semiconducting Polymers, G.Hadziioannou, P.F.van Hutten, Wiley-Vch, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0