Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микроталасна техника
Акроним ОЕ4МТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Слободан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Драган Олћан
доц. др Слободан Савић
проф. др Антоније Ђорђевић
ас. мс Александра Крнета
ас. Јелена Динкић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са принципима рада и методима пројектовања пасивних и активних компоненти и кола који се употребљавају у модерним телекомуникационим и радио системима при учестаностима 0,3-300 GHz.
Исход предмета Оспособљeност за пројектовање једноставнијих микроталасних кола и сагледавање путева решавања сложенијих проблема.
Стицање знања неопходних као основа за друге предмете микроталасне струке.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Простирање вођених електромагнетских таласа. Водови. Стојећи таласи. Смитов дијаграм. Кола за прилагођење. Класични водови. Планарни водови. Таласоводи. Резонатори. Параметри расејања. Увод у микроталасне полупроводничке компоненте. Увод у микроталасне цеви. Зрачење електромагнетских таласа.
Садржај практичне наставе Рад у лабораторији
Литература
1А. Ђорђевић и Д. Тошић, Микроталасна техника, Академска мисао, Београд, 2006., A. Đorđević and D. Tošić, Microwave Engineering, Academic Mind, Belgrade, 2006.
2Д. Тошић и В. Ликар Смиљанић, Микроталасна техника: збирка задатака, Академска мисао, Београд, 2006., D. Tošić and V. Likar Smiljanić, Microwave Engineering: a Collection of Problems, Academic Mind, Belgarde, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1.5 0.5
Методе извођења наставе Предавања, рачунске вежбе и рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0