Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи аутоматског управљања
Акроним ОЕ3САУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Коста Јовановић
доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти науче основне методе за моделирање континуалних и дискретних система, изврше њухову анализу (у смислу понашања у временском, фреквенцијском или комплексном домену), избор одређених типова контролера и њихово подешавање.
Исход предмета Студенти ће након положеног предета имати основне вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних или дискретних система, да изврше његову симулацију и да га представе у форми улазно излазне репрезентације или модела у простору стања, да изврше анализу стабилности или пројектовање одређених класа контролера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделирање електромеханичких система, карактеризација понашања континуалних и дискретних система. Дискретизација континуалних система. Модели у простору стања. Стабилност континуалних и дискретних система. Анализа и коомпензација система помоћу Боде-ових карактеристика. Пројектовање конвенционалних закона управљања. Одређене класе неконвенционалних регулатора.
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде две лабораторијске вежбе на којима се упознају са основним електромеханичким системима као и најчешће коришћеним програмским алатима за анализу динамичких система.
Литература
1Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, Београд, 2006.
2Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 сати лабораторијског рада са коришћење рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0