Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетска електроника
Акроним ОЕ3ЕЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Предраг Пејовић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
мр Лазар Карбунар
доц. др Горан Савић
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним колима и системима енергетске електронике.
Оспособљавање стусената да самостално анализирају, пројектују и реализују компоненте и системе енергетске електронике.
Оспособљавање студената за самосталан практичан рад на системима енергетске електронике.
Исход предмета Студенти ће бити способни да самостално анализирају проблеме из домена енергетске електронике, изаберу одговарајућу структуру конвертора, пројектују конвертор, пројектују управљање конвертором, пројектују магнетске компоненте конвертора. Студенти ће бити способни да самостално врше мерења на системима енергетске електронике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Енергетска електроника, компоненте, системи, захтеви. DC-DC конвертори: buck, boost, buck-boost, flyback, forward, push-pull, full-bridge, half-bridge. Континуални и дисконтинуални режим. Пројектовање магнетских компонената. Управљање DC-DC конверторима. Исправљачи, класификација, параметри, управљање. Инвертори: класификација, структуре, управљање.
Садржај практичне наставе Вежбе на табли са примерима из праксе.

Лабораторијске вежбе:
1. Buck конвертор
2. Boost konvertor
3. Flyback конвертор
4. Управљање конвертором: импулсна ширинска модулација
5. Управљање конвертором: програмирање струје
Литература
1R. W. Erickson, D. Maksimović: Fundamentals of Power Electronics, Springer, 2001
2N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 2002
3П. Пејовић, В. Божовић, Енергетска електроника, упутство за лабораторијске вежбе, Академска мисао, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0