Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитална обрада сигнала
Акроним ОЕ3ДОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миодраг Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Владимир Петровић
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Драгомир Ел Мезени
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Да оспособи студенте да анализирају и пројектују алгоритме за дигиталну обраду сигнала.
Да оспособи студенте да изаберу адекватну структуру кола како би задовољили спецификације типичних система за дигиталну обраду сигнала.
Да оспособи студенте да имплементирају алгоритме за дигиталну обраду сигнала у софтверу или хардверу.
Исход предмета После овог курса студенти су оспособљени да разумеју и примене Дискретну Фуријеову трансформацију и поступке дигиталног филтрирања сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дискретна Фуријеова трансформација (ДФТ) и алгоритми за ефикасно израчунавање ДФТ. Спектрална анализа сигнала.
Пројектовање система са бесконачним импулсним одзивом. Пројектовање система са коначним импулсним одзивом.
Структуре за реализацију дискретних система са коначним и бесконачним импулсним одзивом.
Утицај коначне дужине дигиталне речи на карактеристике система.
Садржај практичне наставе Kоришћење програмског пакета МАТЛАБ за спектралну анализу и пројектовање дигиталних филтара.
Литература
1Миодраг Поповић, Дигитална обрада сигнала, Академска мисао, 2003., Miodrag Popović, Digital signal processing, Academic mind, 2003.
2Sanjit K. Mitra, Digital signal processing: A computer-based approach, 2nd Ed., McGraw Hill, 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања у учионици уз демонстрације на рачунару. Вежбе у рачунарској лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0